Vedtekter for Nørvevika båthavn

 
Fastsatt av styret i Ålesunds Seilforening den 14. juni 1977 og vedtatt av formannskapet i Ålesund kommune den 21. februar 1978.
Ny para. 2.1 samt endring i para. 6 første setning fastsatt av ekstraordinært Årsmøte 5. februar 1992, etter godkjennelse av kommunens jur. avd.'s brev datert 16. desember 1991 på vegne av Rådmannen.
  
  
§ 1      Nørvevika båthavn eies og drives av Ålesunds Seilforening i samsvar med Ålesunds Seilforenings vedtekter, men med de særbestemmelser som er fastsatt nedenfor.
 
§ 2      Det skal til enhver tid være fritt for alle småbåteiere i Ålesund å søke om båtplass i Nørvevika Båthavn, og fordelingen av plasser skal skje ved Båthavnstyret etter søkeransiennitet.
  
§ 2.1   Alle leietakere i Nørvevika Båthavn må enten være medlem av Ålesunds Seilforening og betale årlig kontigent som for senior medlemmer, eller betale en tilsvarende årlig avgift til dekning av Seilforeningens administrasjonsutgifter. Ikke medlemmer skal ha medbestemmelse i saker vedrørende Nørvevika Båthavn.
  
§ 3      Det skal føres særskilt regnskap for Nørvevika båthavn.
  
§ 4      På Årsmøtet i Ålesunds Seilforening velges et særskilt styre (Båthavnstyre) for havna bestående av seks medlemmer, og hvor minst halvparten av disse skal være leietakere i havna.  Formannen i Båthavnstyret skal velges blant disse medlemmene.  Ved stemmelikhet gir formannens stemme utslaget.
  
§ 5      For alle leieforhold opprettes leiekontrakt.  Leieforholdene er uomsettelige.  Framleie er ikke tillatt.  For ethvert leieforhold skal det gjelde en gjensidig oppsigelsestid på minst 6 måneder.  Ved manglende betaling opphører leieforholdet straks.
  
§ 6      Årsmøtet i Ålesunds Seilforening skal fastsette innskuddet og hvert år fastsette leie og andre årlige avgifter etter innstilling fra Båthavnstyret.  Båthavnstyret påser at dette er betalt forskuddsvis før 1. februar i leieåret.  Årsmøtet kan justere innskuddssatsene for nye leiere når det finnes nødvendig.  Ved opphør av leieforhold kan innskuddet ikke kreves tilbakebetalt før nye leiere er antatt og nytt innskudd betalt.
  
§ 7      Leiekontrakt og innskuddsbevis innrettes i samsvar med disse vedtekter.
  
  
Leiekontrakten inneholder supplerende bestemmelser.

  

  

  

  

  

 
Søk & deling
 
 
Facebook
Værvarsel
Vannstand